Ośrodek pielęgnacyjno-opiekuńczy a prawa konsumenta

Ośrodek pielęgnacyjno-opiekuńczy to znajomość praw konsumenta

Ośrodek pielęgnacyjno-opiekuńczy

Przedstawiając ośrodek pielęgnacyjno-opiekuńczy wskazuje się, że w doktrynie prawa i orzecznictwie uważa się konsumenta za słabszego obrotu gospodarczego i jego interesy powinny być chronione w szerszym stopniu niż interesy przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o ośrodki pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Według artykułu 12 a zwłaszcza jego punktów 9-12 najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową na odległość konsument powinien otrzymać informacje. Powinny one informować o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy. Poza tym sposobie i terminie wykonania tego prawa. Poza tym wzorze formularza odstąpienia od umowy. Jest on zawarty w załączniku do ustawy o prawach konsumenta. Kolejną informacją, którą przedsiębiorca musi przekazać dotyczy kosztów. Chodzi tutaj o koszty ponoszone przez konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy.

Ośrodki pielęgnacyjno-opiekuńcze na terenie województwa małopolskiego

Ostatnią informacją dla konsumenta dotycząca prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie go o braku tego prawa. Ewentualnie o okolicznościach, w których to prawo traci. Pierwszą informacją zawartą w artykule 12 pkt 9 jest poinformowanie konsumenta o przysługującym mu prawie. Jest tutaj mowa o odstąpieniu od umowy, jeżeli mówimy o ośrodkach dla chorych na alzheimera.

Przedsiębiorca musi to uczynić w sposób jasny. Poza tym czytelny dla konsumenta. Kolejną informacją są koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie wcześniej ocenić kosztów zwrotu towaru, powinien poinformować konsumenta. Musi wskazać, że koszty zostaną poniesione przez niego. Poza tym, że mogą one okazać się wysokie. Przedsiębiorca powinien także dostarczyć oszacowanie maksymalnych kosztów. Szczególnym przypadkiem są umowy zawierane na odległość dotyczące rzeczy. To właśnie one ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą. W przypadku zakładu pielęgnacyjnego-opiekuńczego przedsiębiorca musi podać do wiadomości konsumenta nazwę przewoźnika. Tego, któremu zdecydował się powierzyć dostarczenie towaru, oraz wskaże cenę odnoszącą się do kosztów zwrotu towarów.

Ośrodki dla chorych na alzheimera a regulacje prawne

Artykuł 12 pkt 11 wskazuje na obowiązek poinformowania konsumenta o zapłacie przez niego kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę. Dzieje się to w przypadku odstąpienia od umowy. Zapis ten dotyczy wykonania usługi. Ewentualnie dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej. Wtedy, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub ustalonej ilości, lub energii cieplnej. Warto o tym wiedzieć prowadzać ośrodki dla chorych na alzheimera. Dotyczy to sytuacji, gdy konsument odstępuje od umowy a przedsiębiorca chce otrzymać wynagrodzenie za spełnione świadczenia. Koszty te muszą być uzasadnione. Poza tym obliczone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Dzieje się to z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

Informacje te przedsiębiorca musi przekazać konsumentowi. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową na odległość. Ewentualnie poza lokalem przedsiębiorstwa za pomocą pouczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym zapis do ustawy o prawach konsumenta. Pouczenie to musi zostać odpowiednio przez przedsiębiorcę wypełnione. Poza tym dostarczone do konsumenta w taki sposób, aby mógł się z nim zapoznać. Następuje tutaj domniemanie spełnienia przez przedsiębiorcę obowiązków informacyjnych nakierowanych na ośrodek pielęgnacyjno-opiekuńczy. Będzie musiał zatem wykazać jedynie dowód doręczenia poprawnie wypełnionego pouczenia. Pouczenie to musi zostać utrwalone na papierze, chyba że konsument wyrazi zgodę aby było utrwalone na innym nośniku trwałym.