System oddziaływań wobec nieletnich

Początku systemu oddziaływania wobec nieletnich należy dopatrywać się w przyjętych przepisach wykonawczych właśnie tego kodeksu. Należy tutaj wspomnieć o niepublikowanym do tej pory Zarządzeniu Nr 49/75/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1975 r. w sprawie zakresu oraz organizacji pracy penitencjarnej, którego § 13 wskazywał, że wychowawca, już po zapoznaniu się z dokumentacją osobopoznawczą, powinien przeprowadzić z osobą skazą indywidualną rozmowę, informując go o zamierzeniach wychowawczych jak i obowiązkach, które wynikają z objęcia nauczaniem, zatrudnieniem, oraz zajęciami kulturalno-oświatowymi, jak i poddania się leczeniu odwykowemu- gdy zachodzi taka potrzeba, jak również konieczności udzielenia wszelkiej pomocy materialnej rodzinie i zaspokajaniu potrzeb w pomocy postpenitencjarnej własną aktywnością.

Podstawa prawna dotycząca wykonywania kary pozbawiania wolności w calym systemie programowanego oddziaływania, została zawarta w przepisie art. 81 k.k.w., który to przewiduje się wykonanie owej kary w określonych systemach: programowanego oddziaływania, terapeutycznym oraz zwykłym. Wprowadzenie trzech systemów wykonywania kary pozbawienia wolności stanowi dokładne określenie treści przepisu art. 67 § 1 k.k.w., który zaś stanowi, iż wykonywanie kary dotyczącej pozbawienia wolności ma głównie na celu wzbudzenie w osobie skazanej woli współdziałania w procesie jego kształtowania społecznie pożądanych postaw, a w szczególności poczucia odpowiedzialności jak i potrzeby przestrzegania prawnego porządku a tym samym walki z powrotem na drogę przestępstwa.

Z treści tego przepisu wynika, iż zasadniczym celem kary dotyczącej pozbawiania wolności jest przede wszystkim prewencja indywidualna, skupiona na przeciwdziałaniu powrotowi sprawcy do złych nawyków czyli przestępstwa. By osiągnąć ten cel należy prowadzić zindywidualizowane oddziaływanie na osobach skazanych w ramach przewidzianego prawem systemu wykonywania kary, w zróżnicowanych rodzajach oraz typach zakładów karnych, a tego dotyczy przepis art. 67 § 2 k.k.w.